จังหวะเตะตามน้ำ “ฟาวล์หรือไม่”

จังหวะเตะตามน้ำ “ฟาวล์หรือไม่”

สืบเนื่องจากศึกอีมิเน้นท์แอร์ ในคู่ของ แรมโบ้ เพชร ปตอ. ปะทะ เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่9 เมื่อวานนี้ เชื่อได้ว่าเป็นที่กังขา คาใจของแฟนหมัดมวยอย่างแน่นนอน บางคนก็บอกว่า “ฟาวล์” บางคนก็บอกว่า “ตามน้ำ” จะฟาวล์ หรือ ตามน้ำ ลองอ่านกติกามวยไทยที่นำมาให้อ่านเป็นความรู้ติดตัวกันนะครับ

*** อ้างอิงจาก : กติกามวยไทย ประกอบระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยว่าด้วยระเบียบและกติกาสำหรับการแข่งขันมวย พ.ศ. ๒๕๔๕

กติกาข้อที่ ๑๗ ” ล้ม ”

๑๗.๑ การ “ล้ม” หมายถึง ถูก หมัด เข่า ศอกของคู่แข่งขันทำให้

๑๗.๑.๑ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนอกจากเท้าถูกพื้นเวที

๑๗.๑.๒ ยืน พับ พิง หรือนั่งอยู่บนเชือก

๑๗.๑.๓ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือทั้งตัวออกไปนอกสังเวียน

๑๗.๑.๔ ถูกกระทำอย่างหนัก แต่ยังไม่ “ล้ม” และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้

๑๗.๒ ข้อปฏิบัติเมื่อมีการ “ล้ม”

๑๗.๒.๑ กรณีที่มีนักมวย “ล้ม” ต้องให้เวลาผ่านไป ๑ วินาที ผู้ชี้ขาดจึงเริ่มนับโดยต้องนับดังๆ จาก ๑ ถึง ๑๐ เว้นระยะ ๑ วินาที และต้องแสดงสัญญาณมือในการนับ เพื่อให้นักมวยที่ล้มทราบการนับ พร้อมกับสั่งให้คู่แข่งขันเข้าไปอยู่ที่มุมกลางที่ไกลที่สุดทันที ถ้าคู่แข่งขันไม่ยอมทำตามคำสั่ง ผู้ชี้ขาดต้องหยุดนับจนกว่าผู้นั้นจะปฏิบัติตามแล้วจึงนับต่อไปจากที่ได้นับแล้วเมื่อผู้ “ล้ม” ลุกขึ้นและพร้อมจะแข่งขันผู้ชี้ขาดจึงสั่งให้ชกต่อไปได้

๑๗.๒.๒ กรณีที่นักมวยผู้ “ล้ม” ลุกขึ้นได้ก่อนผู้ชี้ขาดนับถึง “สิบ” และพร้อมที่จะแข่งขันต่อไป แต่ถ้ายังนับไม่ถึง “แปด” ผู้ชี้ขาดจะต้องนับต่อไปจนถึง “แปด” ก่อนดำเนินการแข่งขันต่อไป

๑๗.๒.๓ ถ้านักมวยผู้ “ล้ม” พร้อมที่จะแข่งขันต่อไปได้ก่อนนับถึง “สิบ” แต่กลับล้มลงไปโดยมิได้ถูกกระทำอีกให้ผู้ชี้ขาดนับต่อไปจากที่นับมาแล้ว

๑๗.๒.๔ กรณีผู้ชี้ขาดได้นับถึง “สิบ” แล้วให้ถือว่ากันการแข่งขันได้สิ้นสุดลง และตัดสินให้ผู้ที่ล้มนั้นแพ้ “น็อกเอาท์”

๑๗.๒.๕ กรณีที่นักมวย “ล้ม” พร้อมกันทั้งสองคน ให้ผู้ชี้ขาดนับต่อไปตลอดเวลาที่มีนักมวยฝ่ายหนึ่ง “ล้ม” อยู่ ถ้านักมวยทั้งสองฝ่ายยัง “ล้ม” จนกระทั่งนับถึง “สิบ” ให้ตัดสิน “เสมอกัน” กรณีที่นักมวย “ล้ม” ทั้งคู่และแขนหรือขาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกัน หรือทับกัน โดยที่นักมวยทั้งคู่พยายามลุกขึ้น ผู้ชี้ขาดต้องหยุดนับ แล้วแยกนักมวยทั้งสองออกจากกัน แล้วจึงนับต่อไปหากยังมีผู้ “ล้ม” อยู่

๑๗.๒.๖ กรณีที่นักมวยผู้ใดไม่พร้อมแข่งขันต่อไปได้ทันที ภายหลังที่หยุดเวลาพักระหว่างยกหมดไปแล้ว ผู้ชี้ขาดต้องนับ เว้นแต่เครื่องแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือพื้นเวที สังเวียนไม่พร้อมสำหรับการแข่งขัน เป็นต้น